Odměna advokáta

Odměna za právní služby je stanovena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění.

Advokát Mgr. Ludmila Šimsová není plátcem DPH.

Přijímám pouze bezhotovostní platby.

Pro výpočet mimosmluvní odměny advokáta je zde online nástroj.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen "odměna advokáta") se řídí především jeho smlouvou s klientem (dále jen "smluvní odměna"); není-li odměna advokáta smluvena takto, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátním tarifem v plat. znění o mimosmluvní odměně.

Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení.

Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně.

Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen "časová odměna"), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

Smluvní odměna může být sjednána jako časová odměna, smluvní odměna úkonová, odměna paušální anebo odměna podílová. Je možné sjednat i kombinací jednotlivých typů smluvních odměn.

Časová odměna

- odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, popř. i kratších časových jednotek (půlhodiny, čtvrthodiny apod.), které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví, a toto se násobí sazbou za jednu takovou časovou jednotku.

Smluvní odměna úkonová

- odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny, a částky za každý jednotlivý úkon. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif, tedy vyhláška MS č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod. Případně lze dohodou stanovit jako úkon právní služby i úkony nad rámec advokátního tarifu, tedy úkon, který není v advokátním tarifu zmíněn.

Odměna paušální

- odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí. 

Odměna podílová

– odměna je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Není-li odměna mezi klientem a advokátem smluvena, řídí se výše odměny (tzv. mimosmluvní odměna) vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazbu mimosmluvní odměny, způsob výpočtu i úkony právní služby rovněž stanoví vyhláška MS č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění.

Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené rovněž vyhláškou MS č. 177/1996 Sb. v platném znění.